Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ዋና ገፅ ፕሮግራም ስርዓተ ጾታ ዩኒት

 SR›t Û¬

k_R 2004 ›.M XSk ¬HúS 2005 ›.M DrS bl@lÖC yL¥T mS÷C WS_ tµTtW ytkÂwn# ê ê ySR›t Û¬ S‰ãC y¸ktl#T ÂcWÝÝ

SR›t ò¬N bL¥T S‰ãC WS_ xµTè mf[M

  • 120,647 (58,255 s@èC) yMR¬¥ s@FTn@T mr¦ GBR dNb®C½ yqbl@ y¥HbrsB MGB êST GBr ¦YL xƧT s@èC wNìC XNÄ!sl_n# bSR›t Û¬ g#Ä×C §Y GN²b@ XNÄ!=B-# tdRÙL¿
  • y‰S xgZ b#DN xƧT ywrÄ yqbl@ MGB êST GBr ¦YL xƧTN ySR›t ۬ MGB êST X bs@èC HÚÂT §Y ÃlWN t{:ñ xSmLKè GN²b@ÃcW xDÙL¿
  • HBrtsb# bs@èC HÚÂT xmUgB §Y ÃlWN xmlµkT XNÄ!ÃDG y55,068 (27,073 s@èC) yMR¬¥ s@FTn@T mr¦ GBR t-”¸ãC GN²b@ tf_…L¿
  • y27, 546 (11,790 s@èC) yMR¬¥ s@FTn@T mr¦ GBR t-”¸ãC b¦YL öÈb! MD© xm‰rT yNDf ¦úB ytGÆR SL- XNÄ!útû tdRÙL¿
  • l3,481 (177 s@èC) y¥HbrsB WYYT xmÒÓÂ y¥HbrsB WYYT b#DñC bmNdR q$-ÆÂ BDR SL-Â ts_aLÝÝ
  • byh#lT úMNt$ ytµÿÇ 818 y¥HbrsB WYYèC tmÒCtêL¿ bXnz!HM 5,247 (3,661 s@èC) tú¬ðãC túTfêLÝÝ
  • yb@tsB lb@tsB ySR›t Û¬ m¥¥R yLMD LWW_ 470 tÈ¥¶ãC xµ£dêLÝÝ
  • 112 ySR›t Û¬ TNtÂãC t-ÂKrW tsNdêLÝÝ

ysW LJ zR Ælh#lT KNF b‰¶ wF nW¿ xNÇ KNF s@t& Û¬ çT s!çN l@§W wNÁ nWÝÝ h#lt$M KNæC Xk#L µ§dg# bStqR ysW LJ zR l!bR xYCLMÝÝ


 

የአማራ መልሶ መቋቋምና ልማት ድርጅት (አመልድ) ለክልሉና መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለ2011 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ እያለ፡- 
---------------------------------------------------------------

         newyear
በክልላችን ስትራቴጅያዊ ጠቀሜታ ያላቸው የአጭርና የረጅም ጊዜ ፕሮግራሞችንና ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ የመንግስትንና የህዝቡን የልማት ክፍተቶች በመሙላት ትርጉም ያለው የልማት ስራ እያከናወነ ይገኛል፡፡

ድርጅቱ በአካባቢና ደን ልማት፣ የንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትና ምርታማነትን የሚያሳድጉ ቴክኖሎጅዎችንና አሰራሮችን እንዲሁም የመስኖ ልማት አውታሮችን በመዘርጋት ጉልህ አስተዋጽኦ ሲያበረክት ቆይቷል፡፡

ከዚህ በተጨማሪ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም የሚያስችሉ አሰራሮችን በማላመድ፣ የገበያ ትስስር በመፍጠር፣ የአቅም ግንባታ ስልጠና በመስጠት የክልሉን ልማት እየደገፈ ይገኛል፡፡

አመልድ የተሻሻሉ የሰብልና የእንስሳት ዝርያዎችን በአርሶ አደሩ ቀየ በማድረስ፣ የእናቶችና የህጻናት ስርዓተ ምግብ እንዲሻሻል፣ ስራ የሌላቸው ወጣቶች የስራ ዕድል በመፍጠር እንዲሁም ሴቶችና የአካል ጉዳተኞች

የኢኮኖሚው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል፡፡

ድርጅቱ በሚያከናውናቸው የልማት ስኬቶች የውጭና የአገር ውስጥ ሽልማቶችን ያገኘ ሲሆን ከምንጊዜውም በተሻለ የልማት ስራዎችን በጋራ ለመስራት ለዓለም አቀፍና አገር አቀፍ ድርጅቶች ጥሪውን ያቀርባል፡፡

አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የጤና፣ የፍቅርና የብልጽግና እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞቱን ይገልጻል፡፡ 
የአማራ መልሶ መቋቋምና ልማት ድርጅት (አመልድ)
--------------------------------------------------------
HAPPY ETHIOPIAN NEW YEAR- 2011 E.C.

 

 

We have got awarded "THE AMERICAN BIZZ 2017" prize for our outperforming accomplishments in program (Business) Excellence


ORDA’s Executive Director Acceptance Speech 


ORDA awarded globally the ESQR’s Quality Choice Prize 2016!

       

Organization for Rehabilitation & Development in Amhara (ORDA) is awarded 1st level trophy in the fourth Ethiopian Quality Award (EQA)

      

ቋንቋ
ሶሻል ሚዲያ
FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks
የጎብኝዎች ብዛት
Today12
Week28
All66373

Currently are 16 guests online


ምርጫ
ስለ ድረ-ገፅ ያለዎት አስተያየት ?